گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

دکتر عبدالحمید نقره کار

AWT IMAGE

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: عبدالحميد نقره کار

متولد: 1322 تهران

رتبه علمی : دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی ،

دانشگاه علم و صنعت ايران

1- سوابق آموزشی:

 • قبل از انقلاب : تدريس (غير رسمی ) در هنرستان کارآموز  (نارمک) و دبيرستان جهان آراء، تشکيل و تفسير قرآن در هيأت های مذهبی (فاميلی و مساجدتهران
 • بعد از انقلاب : تدريس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زيبايی شناخت شناسی ، معماری اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبيقی معماری،سير انديشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمايی طراحی های نهايی مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و رساله های نهايی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 28 سال) در دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده هنر اسلامی تبريز و دانشگاه الزهراء.)

2-سوابق پژوهشی :

1-2-پيشينه تاليف ، کتاب و داوری :

 1. کتاب درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال    -1378-1377
 2. کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پيام نور ، سال 1388
 3. کتاب انسان ، طبيعت ، معماری، دانشگاه پيام نور،1388
 4. کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 1389
 5. کتاب اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 1389
 6. کتاب اصلاحی رابطه انسان با طبيعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

کتاب تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری –دبير خانه هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی-1387

-2-طرح های تحقيقاتی انجام شده

 1. طرح تحقيقاتی درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازي1377-1378
 2. طرح تحقيقاتی تحقق پذيری معماری ايرانی _ اسلامی با تاکيد بر هويت در شهرهای جديد، وزرات مسکن و شهرسازي1390
 3. نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زيبايی و معماری (رساله نظريه پردازی داوری و تأييد شده با عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری )
 4. بررسی تطبيقی نيايشگاه های غربی ( يونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1383
 5. بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( هند و چين ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1385
 6. بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1386
 1. روش تحقيق در گرايش معماری (مباحث بين رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1388
 2. مقايسه و ارزيابی معماری مساجد با معابد يونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381
 3. تاثيرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی
 4. انجام طرح تحقيقاتی (روش تحقيق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381
 5. بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1388

3-2-مقالات علمی پژوهشی( (ISC (شخصی و مشترک) :

 • پيمايش در تبيين اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388
 • نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زيبايی و آثار معماری ، مجله بين المللی دانشگاه علم و صنعت ايران،1388
 • بررسی تطبيقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ
 • آرامش در ديدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ايرانی، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ
 • ارزيابی رويکرد شالوده شکنی به معماری از ديدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ
 • جايگاه خيال در آفرينش اثر هنری از ديدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ
 • تاثير فرهنگ غربی بر هويت معماری معاصر ايران، مجله انجمن علمی، تأييد شده برای چاپ
 • روش پژوهش ميان رشته‌ای در پرتو بينش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذيرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • مدل‌سازی، روش مفيد برای پژوهش‌های ميان رشته‌ای پذيرفته شده در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجويان)
 • مقاله ISC به زبان انگليسی در مجله بين المللی دانشگاه علم وصنعت ايران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ) مشترک با دانشجويان )
 • مقاله با عنوان ( تحقق پذيری هويت اسلامی در آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ايرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با دانشجويان )
 • چاپ مقاله با عنوان (آسيب شناسی سامانه مسکن ايرانی ، بر پايه تحليل نشانه شناختی لايه های متن مسکن ) در مجله هنرهای زيبا،1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • مقاله با عنوان ( تاملی بر بنيانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) نشريه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجويان)
 • مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکيد بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجويان )
 • مقاله مشترک به زبان انگليسی ( چاپ شده در مجله بين المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • تاثير انديشه های غربی بر هويت معماری ايران با تاکيد بر مبحث پست مدرنيسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390
 • سازمان فضايی شهرداری ابواب البر دوره ايلخانی با مطالعه موردی شب نمازان ، ربع رشيدی و سلطانيه مطالعات معماری ايران ( کاشان ) ، 1390
 • حفاظت ميراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر .
 • مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محيط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389
 • طبيعت توريسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388
 • راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 .
 • مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقليم در شهر اصفهان . سال 1390
 • روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بينش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388 (مشترک با دانشجويان)

4-2-مقالات علمی –ترويجی :

 1. باز توليد کالبدی و محتوای هويت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389
 2. بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هويت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389
 3. تبيين مدل رابطه صفات خلاقيت و برخی ايده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388
 4. معرفی نامه کتاب « هويت اسلامی در معماري»، مجله آبادی وزارت مسکن سال 1388
 5. گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشريه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجويان )

5-2-مقالات ارائه شده در همايش های ملی و بين المللی :

 • حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبيقی مکاتب زيبايی شناسی و هنر ( ،1388
 • جايگاه و ارزش‌های فضايی موجود در محورهای فرهنگی تاريخی شهرهای دوران اسلامی،1388
 • نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388
 • نقد زيبايی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همايش‌هنر نبوی)1388
 • مقايسه جمال و جلال در مبانی مسيحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کليساو مساجد ارسال شده برای همايش هنر نبوی، اصفهان 1388
 • ورود به طبيعت مسجد (پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان)1388
 • همايش شيخ بهايی عنوان مقاله شيخ بهايی ، اسلام و بايد و نبايد ها در فلسفه هنر و معماری ، در مشهد 1387
 • اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده يا ويرانگر ، سال 1381
 • همايش جامعه مهندسی و اساتيد معماريو شهرسازی اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی .
 • همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382
 • فناوری نوين در مساجد ، همايش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجويان)
 • شفافيت در معماری خانه های قاجاری تبريز ، همايش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با دانشجويان )
 • ميزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388
 • پذيرش مقاله در همايش هنر و تمدن شيعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجويان 1388
 • فن‌آوری نوين در مساجد پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان1388
 • شفافيت در معماری خانه‌های قاجاريه تبريز در همايش، فرهنگ و هنر قاجار در تبريز1388 ارائه مقاله در همايش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری شهرسازی )1390.
 • همايش بين المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرايه ها در معماری مساجد ايرانی _ اسلامی)
 • همايش و کارگاه آموزشی برای مديران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هويت ايرانی _ اسلامی در معماری و شهرسازی)
 • سومين همايش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها) دانشکده معماری پرديس هنرها
 • دانشگاه هنر اصفهان _ همايش بين المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی سخنرانی در اولين پيش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شيعی 1390
 • سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی .
 • سخنرانی در(چهارمين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری ) به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه ريزی ، طراحی و مديريت شهری ) 1391
 • ارائه سخنرانی در همايش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری و شهرسازی .
 • همايش بين المللی معمار و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy
 • همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند Presenting a P roper pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic architecture
 • همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند، 1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats.
 • همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in(هند-مقاله مشترک) Islamic architecture imam mosque. (1386)

6-2-مقالات متفرقه :

 • ارزيابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آينده ، مجله پيام ساختمان و تاسيسات ، 1388
 • ويژگی‌های بين‌المللی معماری دوران اسلامی 1388
 • تأثيرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • فرازهايی درباره معماری از ديدگاه اسلام، 1388
 • پاسخ به سئوالات هويت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388
 • مقالاتی با عنوان تأمل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه.از سال 1384 تا سال 1391
 • گردهمايی اساتيد و دانشجويان دانشکده معماری دانشگاه شهيد رجايی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و يژگی های معماری ايرانی _ اسلامی
 • مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترين شاخصه های معماری اسلامی 1384 )
 • مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388
 • تعريف جامعی از هويت اسلامی در معماری و شهرسازی.
 • روش تحقيق و ارزيابی آثار هنری، سال 1388
 • مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388
 • فلسفه هنر و زيبايی سال 1388
 • بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388
 • معماری مسجد از مفهوم تا کالبد
 • حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388
 • تحليل ساختار(هندسی – فضايی) مجموعه بيت الله الحرام و تأثير آن بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی ايران، سال 1388
 • معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388
 • نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زيبايی، سال 1388
 • تأثير فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379
 • رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385
 • نقش ميراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامي» در دنيای معاصر، سال 1388
 • معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388
 • هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388
 • شهرسازی و شهرداری تهران از ديدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388
 • سرچشمه ايده‌ها و ايده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجويان)
 • بررسی و نقد کتاب روش‌تحقيق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجويان )
 • تبلور معماری ايرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • مفهوم و جايگاه کارکرد در معماری سنتی ايران، 1388 ( مشترک با دانشجويان
 • معماری «آموزش معماري» بر مبنای انديشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • آرامش در ديدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • خلاقيت ، خيال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
 • مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجويان)
 • تحليل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ايرانی بر پايه قرائت لايه های متن (مسکن) سال ( مشترک با دانشجويان ) 1390
 • بررسی تاثير محيط طبيعی بررفتار و اخلاق از ديد متفکران اسلامی و نتايج آن در طراحی محيط

3-طراحی و نظارت بر طرح های معماری (مهندسی مشاور) :

 1. طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خيابان شريعتی، مسجد قباء).
 2. طراحی منزل مسکونی شهيد آيت ا... دکتر بهشتی (شريعتی، قلهک)
 3. طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قديم کرج).
 4. طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خيابان پيروزی، چهارراه کوکاکولا).
 5. سرپرستی در طراحی چندين سايت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجويان) .
 6. طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) ميدان رسالت (با کمک همکاران)
 7. طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران ( خيابان پاسداران).
 8. طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح يا مهدی(عج))،( فرمانيه)،(باکمک همکاران)
 9. سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبليغات اسلامی ايران در شهرهای سردشت، پيرانشهر، بانه ( به وسيله دانشجويان و کمک اساتيد)
 10. طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ايران در مراکز استان ها به صورت چهار تيپ قابل تکرار (با کمک همکاران)
 11. سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السلام در شهرستان ری شامل توسعه شبستانهای موجود، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی (آموزشیپژوهشی) دارالحديث، توسعه حوزه علميه برهان، احداث دبيرستان معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زيارتی و قسمت های اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجويان و آقای مهندس محمد علی خان محمدی) با حدود يکصد هزار متر مربع زيربنا .
 12. طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت وليعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع در خيابان وليعصر با حدود 14 هزار متر مربع زيربنا .
 13. طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خيابان نيايش با حدود 7 هزار متر مربع زيربنا .
 14. طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خيابان کريم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زيربنا .
 15. طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبليغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای دکتر سلمان نقره کار .
 16. طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها .
 17. طراحی هفت تيپ ساختمانی اداری بنياد شهيد شروع 84 و خاتمه 88
 18. طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه علامه طباطبايی
 19. تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بين المللی ) شهرداری همدان شروع 85.(حدود هفت هزار مترمربع با همکاری دکتر تاجر)
 20. تعدادی ويلا ، آپارتمان ، حسينيه و آستان امام زادگان در تهران و شهرستان ها .

4- برخی از افتخارات:

 • برگزيده به عنوان نظريه پرداز برجسته در ششمين جشنواره بين المللی فارابی در سال1 139بنام  ( تعامل انسان با ايده‌های فضايی – هندسی مناسب برای هر يک از ابزار و شيوه‌های ادراک انسان در معماری)

که در اجلاسيه مورخ 3/3/90 به عنوان نظريه پردازی با امتياز 85، مورد تأئيد داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظريه پردازی شورايعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئيد نهايی رسيد و مقرر شد، از اين رساله حمايت‌های مصوب به عمل آيد.

 • پژوهشگر برگزيده از طرف استانداری تهران در سال 1389.
 • استاد بسيجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسيج اساتيد کشور در سال 1390.
 • استاد بسيجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسيج اساتيد مرکز.
 • استاد نمونه دانشگاه در توسعه همکاری های علمی و بين المللی سال2 139

5-برخی از مسئوليتهای گذشته و حال :

 • مدير قطب علمی ( معماری اسلامی ) – از سال 1391
 • . معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه
 • معاونت دانشجويی – فرهنگی دانشگاه
 • مدير گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی
 • رياست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 14 سال  (سه دوره)
 • رياست مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 18 سال.
 • مسئول کميته جنگ دانشگاه
 • سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نيروی زمينی سپاه پاسداران
 • عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • عضو کميته علمی – آموزشی هيأت نظارت و ارزشيابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو هيأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت يک سال)
 • عضو کميته گزينش اساتيد دانشگاه علم و صنعت
 • عضو کميته انضباتی اساتيد  دانشگاه. (از طرف نماينده مقام معظم رهبری دانشگاه)
 • عضو هيأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن

عضويت کمسيون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران از تاريخ

 • عضو کار گروه تخصصی راه و عمران مربوط به طرح های کلان ملی
 • مدير گروه هنر و معماری و شهرسازی در شورای تدوين نقشه راه تمدن نوين اسلامی.
 • برگزاری کارگاه های دانش افزايی برای همکاران دانشگاهی.
 • رياست کرسی نظريه پردازی گروه هنر معماری و شهرسازی شورايعالی انقلاب فرهنگی حدود 14 سال.
 • رئيس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی  از سال 1391.
 • مشاور فرهنگی رياست دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 15 سال در سه دوره.
 • عضو شواريعالی برنامه ريزی مرکزی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری از سال 1391و کميته تخصصی آن
 • سر دبير نشريه پژوهش های معماری اسلامی متعلق به قطب علمی معماری اسلامی از سال 1392

6-سوابق مبارزاتی و انقلابی :

 • عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهيد بهشتی.(49-42)
 • سابقه جلب به سازمان امنيت شاه در دوره دانشجويی
 • سابقه زندان در کميته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصيلی.
 • مجروح در حادثه انفجار ساختمان رياست جمهوری در سال . . .
 • مجروح در حادثه تصادف هنگام عزيمت به منطقه جنگی در جهت تشکيل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.
 • شرکت داوطلبانه و بسيجی در دفاع مقدس. ( عمليات مرصاد)
 • عضو مؤسس بسيج اساتيد، که از دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز شد
 • ساير مسئوليت هايی که از آغاز انقلاب اسلامی تا امروز، توفيق خدمت داشته ام.

 

7-حوزه تحقيقاتی در ارتباط با رساله های دانشجويان تحصيلات تکميلی:

 • تحقق پذيری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ايرانی - اسلامی.
 • بررسی تطبيقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها.
 • . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی.
 • . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری.
 • نظريه پردازی در حوزه هويت ايرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی.
 • ايده های فضايی - هندسی ، آرايه ها و نمادها در معماری و شهرسازی.
 • مجموعه مباحث در حوزه نسبت اسلام با فلسفه هنر ، زيبايی شناسی و معماری و شهرسازی

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب