گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

شیوا پورقربان
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران، پردیس کیش

ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه جزیره هرمز

توسعه کشور شامل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است. توسعه گردشگری یکی از ابعاد توسعه ملی است که در کشورهای مختلف چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است و جزیره هرمز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
برنامه ریزی توسعه عبارتست از سازماندهی مطلوب فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز.
برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و ویژگی های منطقه ای در برنامه ریزی و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها و امکانات محلی. در واقع برنامه ریزی منطقه ای تصمیم گیری و سرمایه گذاری در پروژه ها در سطح منطقه، در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مناطق مختلف کشور است.
مسئله مهم در برنامه ریزی منطقه ای مشارکت مردم و استفاده از نظرات کارشناسی برای شناخت توان ها و تنگناهای منطقه است.
در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع برای توسعه منطقه است. بنابراین توجه به نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده در منطقه برای شناخت ساختار طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاسی، نژادی و قومی، فرهنگی و مذهبی و کالبدی منطقه از اهم ضروریات است.
پروژه های نیمه کاره حاصل بی برنامگی و عدم توجه به نظرات کارشناسی در توسعه منطقه ای است.
برنامه ریزی توسعه منطقه ای به این مفهوم است که چگونه می توان برای یک منطقه برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمداران آن منطقه نائل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه  به صورت همگن بهره مند شد.
پس اگر هدف برنامه های توسعه، مطلوبیت بخشیدن به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه باشد، لازم است تا تحقیقات بیشتری درباره ویژگی های منطقه صورت گیرد تا با شناخت از منابع موجود و نیروی انسانی، در توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه بهره گرفت. برای رسیدن به چنین هدفی، نیازمند نیروهایی هستیم که دانش کافی و توان فکری لازم را داشته باشند.
رسیدن به اهداف رشد و توسعه در مناطق مختلف باید بر شناخت خصوصیات کمی و کیفی منطقه مبتنی باشد.
از نظر کمی، خصوصیات جمعیتی و نیروی کار، میزان منابع طبیعی، تولیدی و سرمایه ای، ویژگی های مصرف و بازارهای درون منطقه ای، امکانات مبادلات برون منطقه ای و چگونگی میزان تکنولوژی های به کار گرفته شده در سطح منطقه اعم از سنتی یا مدرن و امکانات زیربنائی منطقه شناخته شود.
از نظر کیفی توانایی ها، استعدادها و قابلیت های منطقه سنجیده شود و در ازای آنها برنامه های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی جهت رشد و توسعه سایر منطق، طراحی، ارئه و اجرا گردند.
برای توسعه گردشگری در یک منطقه نیز باید درک صحیحی از قابلیت ها و تنگناهای موجود در آن منطقه داشت. اگر مدیران و برنامه ریزان به دنبال توسعه گردشگری و برنامه ریزی پایدار و موفق در یک منطقه هستند، باید نسبت به منطقه و ویژگی های آن آگاه تر شده و اثرات گردشگری بر منطقه را شناسایی نمایند. در نتیجه به منظور درک بهتر و تجزیه و تحلیل و دسترسی به اهداف، باید از اطلاعات و نتیجه تحقیقات و نظرات کارشناسی برای شناخت مناسب از اثرات  گردشگری در منطقه استفاده کنند. 
امید است با توجه به نتایج پژوهش ها و نظرات کارشناسی در مورد جزیره هرمز گامی موثر در جهت توسعه جزیره هرمز برداشته شود.
منابع:
1. پورقربان، شیوا.(1392). عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی فرهنگی جزیره هرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر احمد پور احمد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تهران، پردیس کیش.
2. زیاری، کرامت الله.(1390). اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای. انتشارات دانشگاه تهران.
3. حسین زاده دلیر، کریم.(1387). برنامه ریزی ناحیه ای. انتشارات سمت.
4. صالحی، صادق؛ حسن پور، محمود.(1391). برنامه ریزی و توسعه گردشگری. انتشارات دانشگاه مازندران.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب