گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

شیوا پورقربان
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران، پردیس کیش

توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، مدیریت صحیح و فرهنگ سازی، مکانیابی جاذبه های جدید گردشگری به دور از طبیعت بکر و آثار تاریخی و آموزش به افراد بومی و مشارکت آنان در اجرای پروژه های گردشگری می توان به توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی امیدوار بود.
جمع آوری زباله ها از سطح شهر و ساحل با مدیریت صحیح برای پایدار ماندن پاگیزگی شهر و ساحل و آموزش به افراد بومی و فرهنگ سازی و تعبیه سرویس های بهداشتی در سراسر جزیره هرمز، گامی موثر در توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی می باشد.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب